Bản vẽ cống ly tâm có thuyết minh

[Mã file 29724]
  1 Đánh giá    Viết đánh giá
 2      1365      3
Phí tải: 20 Xu (1Xu = 1.000đ)
Danh mục
Thể loại
Nhóm file
Ngày đăng
07-12-2018
Loại file
Full file + Tài liệu
Dung lượng
1.14 MB
File đã kiểm thử
File đầy đủ và chi tiết
Có báo cáo, tài liệu

Bản vẽ cống ly tâm, có thuyết minh anh em kéo về dùng. chút phí gọi là công em làm.


MÔ TẢ CHI TIẾT

Coáng troøn BTCT saûn xuaát theo coâng ngheä RUNG-EÙP ñöôïc thieát keá duøng cho ñöôøng oâtoâ vaø væa heø, goàm caùc loaïi :

STT

Ñöôøng kính trong

(mm)

Chieàu daøy thaønh coáng

(mm)

Chieàu daøi höõu duïng

1 ñoát coáng (mm)

1

300

50

2500

2

400

55

2500

3

500

60

2500

4

600

70

2500

5

700

80

2500

6

800

80

2500

7

900

90

2500

8

1000

100

2500

9

1200

120

2500

10

1500

130

2500

11

1800

150

2500

12

2000

160

2500

13

2300

190

2500

14

2500

210

2500

15

3000

250

2500

16

3600

300

2500

2- Taûi troïng thieát keá :

- Tænh taûi : Lôùp ñaát treân löng coáng coù chieàu daøy töø 0.5 m ñeán 4.0 m.

+ Goùc noäi ma saùt tieâu chuaån jtc = 28o , dung troïng tieâu chuaån gtc  = 1.8 T/m3, ñoä chaët ñaït K = 0.95.

 - Hoaït taûi : caùc loaïi coáng ñöôïc thieát keá cho 3 loaïi taûi troïng : Ñoaøn ngöôøi 300 kg/m2 (coáng döôùi væa heø), Ñoaøn xe H10-X60 (coáng döôùi ñöôøng oâtoâ), Ñoaøn xe H30-XB80 (coáng döôùi ñöôøng oâtoâ).

3- Kieåm toaùn keát caáu coáng : Kieåm toaùn theo 2 nhoùm traïng thaùi giôùi haïn : Traïng thaùi giôùi haïn thöù 1 : veà cöôøng ñoä, Traïng thaùi giôùi haïn thöù 3 : veà söï xuaát hieän veát nöùt.

4- Vaät lieäu cheá taïo coáng : Beâtoâng : cheá taïo baèng traïm troän cöôõng böùc; maùc 300, ñaù 5x15 mm. Coát theùp : Löôùi theùp haøn töø coát theùp caùc bon thaáp keùo nguoäi coù Ra = 3800 Kg/cm2.

5- Moái noái coáng : Moái noái caùc oáng coáng ñöôïc thöïc hieän do söï raùp noái giöõa ñaàu döông vaø ñaàu aâm cuûa caùc ñoát coáng. Vaät lieäu duøng ñeå laøm moái noái laø joint cao su.

6- Cöûa coáng thöôïng löu vaø haï löu : Tuøy theo thieát keá cuûa töøng coâng trình cuï theå phaûi ñaûm baûo thu vaø thoaùt nöôùc toát, choáng ñöôïc xoùi lôû moùng coáng.

III- ÑIEÀU KIEÄN SÖÛ DUÏNG VAØ LAÉP ÑAËT OÁNG COÁNG :

        Tuøy theo chaát löôïng ñòa chaát coâng trình taïi nôi ñaët coáng ñeå choïn moùng coáng hôïp lyù, keát caáu moùng coáng phaûi ñaûm baûo toái thieåu caùc ñieàu kieän sau :

        - Eneàn  ³ 600 kg/cm2 vaø khoâng keâ coáng tröïc tieáp treân neàn ñaù.

        - Khi neàn ñaát ñaùy moùng coù söùc chòu taûi Rtc      ³ 2,5 kg/cm2 : coù theå ñaët coáng tröïc tieáp treân neàn thieân nhieân sau khi laøm phaúng.

        - Khi neàn ñaát ñaùy moùng coù söùc chòu taûi Rtc      ³ 1,5 kg/cm2 : coù theå ñaët coáng leân lôùp moùng baèng ñaù daêm ñaàm chaët.

        - Khi neàn ñaát ñaùy moùng coù söùc chòu taûi Rtc      ³ 1,0 kg/cm2 : phaûi ñaët coáng leân moùng beâtoâng lieân tuïc treân suoát chieàu daøi coáng.

        - Khi neàn ñaát ñaùy moùng coù söùc chòu taûi Rtc < 1,0 kg/cm2 : phaûi coù bieän phaùp gia coá neàn vaø ñaët coáng treân moùng BTCT. Caùc moùng naøy phaûi lieân tuïc treân suoát chieàu daøi coáng vaø khoái löôïng moùng coù daây cung töông öùng vôùi goùc ôû taâm ³ 900.

Caùc moùng naøy coù theå ñoå taïi choã hoaëc ñuùc saün töøng khoái. Xöû lyù moùng cuï theå tuøy theo kyõ sö thieát keá.

 

 

HÌNH ẢNH DEMO

cống ly tâm,Bản vẽ cống ly tâm,thuyết minh cống ly tâm

cống ly tâm,Bản vẽ cống ly tâm,thuyết minh cống ly tâm

Nguồn: Filethietke.vnLINK DOWNLOAD

cong ly tam.rar [1.14 MB]

File đã được kiểm thử
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
filethietke.vn
DOWNLOAD
(20 Xu)
Bạn có bản vẽ hay
ĐĂNG BÁN NGAY


BÌNH LUẬNĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
File rất tốt (1)
File tốt (0)
File rất hay (0)
File hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
18:23 - 7/12/2018
File rất tốt
File rất tốt và phù hợp để tham khảo

 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN